DU SKAL VÆRE MEDLEM FOR AT KUNNE DOWNLOADE DETTE DOKUMENT

Er du ikke medlem? Det kan du blive - læs mere om fordelene her

LOG IN

Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder er en branche- og erhvervsorganisation for private rådgivende arkitektvirksomheder. Vi har omkring 650 medlemsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger ca. 5.000 arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører samt medarbejdere inden for fx administration, kommunikation og IT.

Danske Arkitektvirksomheder varetager og repræsenterer arkitektvirksomheders forretningsmæssige interesser og er i tæt dialog med det politiske system, offentlige myndigheder, bygherrer og entreprenører for at skabe optimale rammevilkår for arkitekternes muligheder for at drive forretning og skabe arkitektur med merværdi.

Vi er som erhvervsorganisation optaget af udbuds-, kontrakts-, ansvars- og forsikringsforhold samt et stort fokus på den aktuelle og samfundsmæssige dagsorden, da det har afgørende betydning for vores medlemmers muligheder og udfordringer for at drive arkitektvirksomhed. Danske Arkitektvirksomheder er medlemsorganisation i DI, der i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder forhandler hovedaftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår med faglige organisationer.

 

 

Vedtægter

Danske Arkitektvirksomheders vedtægter sætter rammerne for foreningens virke. Vedtægterne beskriver bl.a. formål, bestemmelser om medlemskab og forpligtelser.

Foreningens navn er Danske Arkitektvirksomheder. Vi er en medlemsforening i DI (Dansk Industri) og formålet med foreningen er:

 • at synliggøre arkitekterhvervet
 • at arbejde for høj faglig kvalitet i arkitekterhvervet
 • at arbejde aktivt for de bedst mulige rammer for at drive arkitektvirksomhed
 • at skabe et godt sammenhold og samarbejde blandt arkitektvirksomhederne
 • at tilbyde rådgivning og støtte til medlemsvirksomhederne i forhold til det niveau de befinder sig på
 • at fremme og udvikle nye forretningsmuligheder.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Se Danske Arkitektvirksomheders vedtægter her

ORGANISATION

Danske Arkitektvirksomheder er en brancheorganisation med ca. 650 medlemsvirksomheder. Organisationen ledes af en bestyrelse, et forretningsudvalg og et sekretariat med en administrerende direktør i spidsen.

Bestyrelsen vælges på en årlige generalforsamling blandt foreningens medlemmer. Forretningsudvalget består af formand, næstformænd og direktøren for Danske Arkitektvirksomheder og udgør organisationens daglige ledelse. Sekretariatet rådgiver og servicerer organisationens medlemmer, varetager organisationens politiske interesser og daglige drift.

Image removed.
Danske Arkitektvirksomheders organisation

 

BRANCHESAMARBEJDE

Vi har et stort fokus på at skabe flere og stærkere alliancer i arkitekt- og byggebranchen. Mange af vores mærkesager deler vi med andre interessenter fx den grønne omstilling, transaktionsomkostninger, renovering og værdiskabelse i byggeriet. Her er det naturligt for os at støtte hinandens initiativer men også at sætte fælles projekter i søen.

Formålet er at styrke synligheden af den værdi vores medlemmer skaber, at øge tværfagligheden i branchen, sætte en politisk dagsorden og samtidig at være med til at sikre, at vores medlemmer kan blive ved med rekruttere dygtige, erhvervsparate og innovative medarbejdere.

Fælles faglige initiativer

Derfor samarbejder vi også med en lang række af byggebranchen og arkitektfagets primære aktører. Det gør vi løbende gennem diverse udvalg og grupper – men også på udvalgte temaer og fokusområder. Her kan du se nogle af de faglige initiativer vi bakker op om:

 • VærdiBYG Værdiskabende Byggeproces (VærdiBYG) er resultatet af et initiativ taget af syv af byggeriets toneangivende organisationer. Vi ønsker sammen med BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ at tage fat i problemerne og udfordringerne i byggeriet og i byggeriets processer.
 • Renovering på Dagsordenen Med det partnerdrevne initiativ ’Renovering på dagsordenen’ samarbejder 12 af byggeriets centrale organisationer herunder Bygherreforeningen og Grundejernes investeringsfond om at sætte renovering på dagsordenen overfor offentligheden, politikere og byggebranchen.
 • RENOVER prisen er stiftet af Realdania og GI med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark. RENOVER Prisen skal give renovering den synlighed og status, som renovering fortjener. 
 • Danske BoligArkitekter skal hjælpe boligejerne med inspiration og rådgivning ved større boligforbedringer, og derigennem øge boligejernes livskvalitet. Samtidig lægger ordningens arkitekter stor vægt på energioptimering af boligerne. Danske BoligArkitekter er et samarbejde mellem Bolius Boligejernes Videncenter A/S og Danske Arkitektvirksomheder. 
 • InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. InnoBYG er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. I InnoBYG samles branchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne både inden for landets grænser og internationalt.

 Herudover vi diverse samarbejder og løbende dialog med:

 • Akademiske Arkitektforening
 • Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
 • Danske Landskabsarkitekter
 • Konstruktørforeningen (KF)
 • Arkitektskolen i København (KADK)
 • Arkitektskolen Aarhus
 • DAC
 • ACE
 • Green Building Council

POLITISK FOKUS

Arkitektvirksomheder – og bygherrer for den sags skyld – bruger meget tid på udbud og prækvalifikationer, der efterfølgende smides væk. Det er en uholdbar forretningsmodel som i sidste ende spilder både skatteborgernes og rådgivers penge. Det arbejder vi på at gøre noget ved. Det samme gælder den grønne omstilling, hvor vi mener, at der er et kæmpe og uopdyrket forretningspotentiale for arkitektvirksomheder - vores medlemmer.

Vi har fokus på at servicere og rådgive vores medlemmer, men en stor del af vores arbejde i organisationen handler også om at varetage vores medlemmers erhvervsmæssige interesser og påvirke rammevilkår gennem det politiske system.

Vi sætter projekter i søen, der kan stille skarpt på udvalgte fokusområder, fx via vores interne fokusudvalg (link), vi arbejder sammen med andre organisationer om at løfte fælles dagsordener – og endelig – har vi en tæt dialog med diverse ministerier og er repræsenterede i en lang række eksterne erhvervspolitiske, uddannelsespolitiske og faglige udvalg.

Vi er især optaget af:

 • BEDRE PROJEKTKONKURRENCER OG MINDRE TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER
  Der spildes millioner af kroner på at producere unødigt materiale og på at administrere unødigt komplicerede konkurrencer, hvor det til syvende og sidst er den gode idé, der tæller. Vi arbejder for at ressourcerne i stedet skaber noget værdi. Fremfor papirspild i konkurrencefasen kunne samfundet få forbedre indlæringen i folkeskolen, et mindsket sygefravær i den offentlige sektor  og i det hele taget give samfundet mere tilbage på den lange bane.

 • TOTALØKONOMI OG HELHEDSTÆNKNING I BYGGERIET
  Hvis bygherren tog de totaløkonomiske økonomi-briller på, ville han/hun ofte opdage, at det bedre kan betale at se byggeriet som en del af en helhed i hele bygningens levetid, hvor udgifterne til opførelsen budgetmæssigt er en brøkdel i forhold til bygningens samlede leveomkostninger. Når man i dag tænker kortsigtet og f.eks. alene fokuserer på at der skal bygges billigt, kan konsekvensen være, at vedligehold og drift bliver relativt omkostningstungt, og at den samlede regning over en bygnings levetid bliver alt for høj. Hvis man i stedet tænker totaløkonomisk, f.eks. ved anvendelse af LCC- værktøjer, vil en investering i højere kvalitet i byggeriet ofte være tilbagebetalt over en kort årrække fordi man reducere udgifterne til vedligehold og drift. Vi skal have mere helhedstænkning ind i byggeriet ikke kun tænke i her og nu løsninger.

 • CIRKULÆR ØKONOMI ER VEJEN FREM
  Det bæredygtige byggeri og i særdeleshed den cirkulære tankegang, hvor vi genbruger og forædler produkter på ny er en oplagt businesscase og et forretningsområde med stort og afgørende potentiale. Men det kræver nogle frontløbere – både modige bygherrer og innovative arkitektvirksomheder – som tør og tror på, at cirkulære økonomi er vejen frem til et mere bæredygtigt og mindre ressourcekrævende samfund. Vi ønsker at Danmark går forrest for at få det forretningsmæssige forspring og ikke mindst sikre via et EU regelsæt at der etableres et indre marked for genbrugsprodukter, så der ikke opstår handelsbarriere for at den cirkulære økonomi kan fungere på tværs af landegrænser.

 • DISRUPTION
  Byggebranchens traditionelle metoder og forretningsområder vil blive presset og udfordret.  Ikke mindst digitaliseringen af vores samfund og den hastighed hvormed Big data omsættes til nye forretningsmodeller vil udfordre den traditionelle rådgivervirksomhed. I dag betaler kunden ikke for den merværdi arkitektvirksomheden skaber, men faktureres i stedet for selve projekteringen efterfølgende. Når nye digitale modeller opsplitter de nuværende ydelser i byggeriet kan dette potentielt true forretningsmodellen for rådgiver som vi kender den.  Vi mærker det allerede i dag og kommer til at få stor betydning for arkitekterhvervet. Vi skal være klædt på – og det skal vores medlemmer – til at møde udfordringerne, herunder sikre at vores medlemmer fremadrettet aflønnes for den mervædi de skaber, fremfor at forære den væk.

Tal & Analyser

Se hvordan vores medlemmer fordeler sig på fx omsætning og antal medarbejdere - og find de seneste branchetal og analyser baseret på egne tal, indberetninger fra vores medlemmer og på data fra Danmarks Statistik m.fl.

Vores medlemmer varierer meget i størrelsen – både når man ser på omsætning og antal medarbejdere. Vi har fra de helt små enkeltmandsfirmaer til store arkitektvirksomheder med op til flere filialer i både Danmark og andre lande.
Se en liste over vores medlemmer

Image removed.
Figur 1: Geografisk fordeling af medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder, 2016.
Image removed.
Figur 2: Fordeling af medlemmer hos Danske Arkitektvirksomheder fordelt på antallet af medarbejdere, 2016.

Omsætningen varierer – men er heldigvis stigende

At drive arkitektvirksomhed kan være en god forretning, men er også forbundet med stor usikkerhed. Branchen er meget konjunkturfølsom, og arkitektvirksomhederne er de første til at mærke når kriser i byggesektoren opstår. De senere år har udvist en stigning i omsætningen og virksomhederne er også blevet bedre til at sprede risikoen. Figur 3 viser den samlede omsætning for medlemsvirksomhederne, mens figur 4 viser omsætningsfordelingen for de forskellige virksomhedsstørrelser.

Figur 3: Danske Arkitektvirksomheders medlemmers totalomsætning i perioden 2010-2015.
Figur 3: Danske Arkitektvirksomheders medlemmers totalomsætning i perioden 2010-2016.
Figur 4: Medlemsvirksomhedernes totalomsætning efter størrelse, 2016.
Figur 4: Medlemsvirksomhedernes totalomsætning efter størrelse, 2016.

 

STRATEGI

Vores arbejde i Danske Arkitektvirksomheder bygger på branchestrategien ”En ny verden med danske arkitekter” som dækker perioden 2014-2017.

Arkitektur er et af meget få områder, hvor Danmark er i den absolutte internationale elite. Både historisk og i dag. Både store og små virksomheder vinder priser og faglig hæder. Men det er også en forholdsvis lille branche med mange aktører.

Derfor har Danske Arkitektvirksomheder udarbejdet branchestrategien ”En ny verden med danske arkitekter” i samarbejde med en række institutioner, organisationer og virksomheder fra branchen - ud fra et ønske om at skabe fælles fodslag omkring udvalgte temaer og fælles mål.

Stærk forretning

 • Forbedre forretningsmodellen og reducere transaktionsomkostninger
 • Styrke den kommercielle forståelse og fokus
 • Opsøge nye og kendte markeder

Flere alliancer

 • Tidligere ind i byggeprocessen og være en del af byggeriet i hele dets levetid
 • Imødekomme kundernes reelle behov og skabe lange relationer
 • Øge tværfaglighed, styrke samarbejdet med nye og eksisterende aktører

Synlig værdi for andre

 • Demonstrere, dokumentere og kommunikere danske arkitekters styrker unikke værdi i Danmark og verden
 • Forbedre rammevilkår og udbudsregler 
 • Skabe sammenhæng i hele branchen og gøre den endnu mere stolt og stærk

 

Læs mere om indsatsområder, branchens udfordringer og muligheder i strategien ”En ny verden med danske arkitekter”.